MODEL CERERE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TAXA TIMBRU

Model cerere ajutor public judiciar taxa timbru

Sediul materiei:

  • Art. 6 alin.(1) lit. d)-16 O.U.G. nr. 51/2008
  • Art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013
  • Art. 148-151 Cod procedura civila

MODEL CERERE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TAXA TIMBRU


Instanţa (careia te adresezi)
Dosar nr. (numarul dosarului pentru care faci cererea)
Completul (daca stii completul de judecata)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume, prenume), cu domiciliul/reședința în (domiciliu), cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (daca vrei sa primeasca altcineva comunicarile), cu domiciliul/reședința (adresa mandatarului), formulez:

CERERE DE ACORDARE A AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR

sub forma scutirii/reducerii/eşalonării (precizeaza perioada de eșalonare solicitate daca se aplica) sau amânării de la plata taxelor judiciare.

În fapt, arătăm că, prin rezoluţia/încheierea de la data de (data in cauza), instanţa/executorul judecătoresc a stabilit în sarcina mea obligaţia de a achita o taxă judiciară de timbru în cuantum de (suma in cauza).
Precizăm că (a se vedea art. 5 din O.U.G. 51/2008 pentru definiţia legală a familiei caci este necesar pentru calcularea venitului mediu lunar)

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 6 alin.(1) lit. d)-16 din O.U.G. n. 51/2008.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri (lista cu documentele atasate in suportul cererii), în copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un singur exemplar.

Depunem şi declaraţia pe propria răspundere, obligatorie potrivit art. 14 alin. (1), teza a II-a din O.U.G. nr. 51/2008.571

Depunem prezenta într-un singur exemplar.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare (daca se aplica).

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului (numele institutiei careia te adresezi)


MODEL CERERE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TAXA TIMBRU