MODEL CERERE CHEMARE JUDECATA

MODEL CERERE CHEMARE JUDECATA

Sediul materiei:

  • Art. 148-151 Cod procedura civila
  • Art. 192 Cod procedura civila
  • Art. 194-195 Cod procedura civila

MODEL CERERE CHEMARE JUDECATA


Instanţa (instanta careia te adresezi)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume, prenume), cu domiciliul/reședința în (domiciliu), cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (daca vrei sa primeasca altcineva comunicarile), cu domiciliul/reședința (adresa mandatarului),

în contradictoriu cu pârâtul (nume, prenume), cu domiciliul/reședința (adresa paratului),

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice/societatii), cu sediul în (adresa firmei), având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (trece numarul aici), prin reprezentant (nume, prenume), formulez:

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună .....,

În fapt, arătăm că (prezinta situatia de fapt, raportat la de ce chemi in judecata)

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile (introdu articolele legii pe care iti intemeiezi pretentiile)

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea (daca se aplica)

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri (copii certificate si traduse ale inscrisurilor), în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în (numarul) exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii (numele acestora), cu domiciliul/reședința în (adresa lor), pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt (reaminteste faptele reclamate) şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând (reaminteste faptele care vrei sa le probezi)

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea (reaminteste proba), solicităm încuviinţarea următoarelor obiective: (reaminteste ce vrei sa obtii cu acea proba).

Solicităm judecarea cauzei în lipsă în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ. (facultativ)

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe pârât la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în (se depune intr-un numar egal cu numarul de parati si unul pentru instanta) exemplare.

Anexăm dovada îndeplinirii procedurii prealabile (daca este necesar), achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de (se calculeaza conform dispozitiilor O.U.G. nr. 80/2013) şi (daca este cazul) procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului (numele institutiei careia te adresezi)