MODEL CERERE DE APEL

Model cerere de apel

Sediul materiei:

  • Art. 470-471 Cod procedura civila
  • Art. 148-151 Cod procedura civila
  • Art. 194-196 alin. (2) Cod procedura civila

MODEL CERERE DE APEL


Instanţa (careia te adresezi)
Dosar nr. (numarul dosarului pentru care faci cererea)
Completul (daca stii completul de judecata)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume, prenume), cu domiciliul/reședința în (domiciliu), cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (daca vrei sa primeasca altcineva comunicarile), cu domiciliul/reședința (adresa mandatarului),
sau
Subscrisa (denumirea persoanei juridice/societatii), cu sediul în (adresa firmei), având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (trece numarul aici), prin reprezentant (nume, prenume),

în contradictoriu cu intimatul (nume, prenume), cu domiciliul/reședința în (adresa intimatului),
sau
în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice), cu sediul în (sediul acesteia), prin reprezentant (nume, prenume), formulăm

CERERE DE APEL

împotriva sentinţei civile numarul (numarul sentintei), pronunţate în dosarul nr. (numarul dosarului), de către Judecătoria/Tribunalul (care a pronuntat hotararea), în termenul legal de 30 de zile, de la comunicarea hotărârii apelate, prin care solicităm admiterea apelului şi anularea/schimbarea în tot sau în parte a hotărârii apelate.

În fapt, arătăm că (in mod normal se face referire la dispoziţiile legale care nu au fost respectate de către prima instanţă)

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile articolului (temeiul de drept, pe care apelantul îşi întemeiază cererea) din Cod procedura civil

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri noi/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea (În calea de atac a apelului, pot fi solicitate probe noi. In cazul neindicarii dovezilor în susţinerea apelului, prin cererea de apel, atrage sancţiunea decăderii, conform art. 470 alin. (3) din Cod procedura civil)

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri (se enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor de identificare), în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în (numarul de exemplare este cate unul pentru parti si unul pentru instanta) exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii (numele acestora), cu domiciliul/reședința în (adresa lor), pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt (se precizeaza imprejurarile relevante) şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând (faptele in cauza)

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea (se specifica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză), solicităm încuviinţarea următoarelor obiective : (se face referire la obiectivele urmarite)

Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din Cod procedura civila

În conformitate cu art. 453 din Cod procedura civila, solicităm instanţei să oblige pe intimatul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de apel, în ((numarul de exemplare este cate unul pentru parti si unul pentru instanta) exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de (taxa de timbru se calculeaza conform distincţiilor arătate în cuprinsul art. 23-25 din O.U.G. nr. 80/2013) şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant (daca este cazul).

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului (numele institutiei careia te adresezi)